Pharfruminsain

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Rising: Revengeance for Xbox 360
Bad Game: Metal Gear Rising: Revengeance
Date Reviewed: 2019.April.30
Rating: Bad
Platform: Xbox 360